Forum: Reference Centre on Volunteering
Search  |  Recent Topics  |  Member Listing  |  Back to home page  |  Register |  Login 
Forum Index
Profile for :: lapcameragiare
Avatar All about lapcameragiare
Ranking:
Registration date:  11/03/2019 08:35:16
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://camerasaigon24h.com
Biography: Camera quan sát là m¿t trong nh¿ng thi¿t b¿ luôn bên b¿n, ¿¿m b¿o nhu c¿u an ninh cho b¿n, giúp b¿n r¿t nhi¿u trong vi¿c qu¿n lý. Camera quan sát cho bi¿t th¿ ¿¿m b¿o nhi¿u ch¿c n¿ng camera quan sát hay, ho¿t ¿¿ng ¿n ¿¿nh và chi phí ¿¿u t¿ hi¿u qu¿ th¿p nh¿t, phù h¿p cho gi¿i pháp ti¿t ki¿m chi phí khi l¿p ¿¿t camera, camera quan sát cho bi¿t th¿ ¿¿¿c thi¿t k¿ tr¿n gói bao g¿m nhân công l¿p ¿¿t và có nhi¿u khuy¿n mãi ¿i kèm theo b¿ camera quan sát này. L¿p ¿¿t camera quan sát có nhi¿u lo¿i nhi¿u ch¿t l¿¿ng, nhi¿u th¿¿ng hi¿u chính vì vây giá thành s¿ khác nhau, ¿¿t bi¿t là ch¿t l¿¿ng d¿ch v¿ sau bán hàng c¿a công ty l¿p ¿¿t , s¿ làm cho chi phí tr¿n b¿ camera quan sát cho bi¿t th¿ có th¿ khác nhau, nh¿ng khi ¿¿n v¿i công ty An Thành Phát ch¿c r¿ng b¿n s¿ hài lòng v¿ giá camera quan sát c¿ng nh¿ d¿ch v¿ c¿a công ty , camera quan sát cho bi¿t th¿ ¿ây là gói s¿n ph¿m d¿¿c bán nhi¿u nhât ¿áp ¿ng ¿¿ nhu c¿u c¿a khách hàng giá r¿ chính vì vây camera quan sát cho bi¿t th¿ ¿a chu¿n nh¿t t¿i công ty An Thành Phát. B¿ camera quan sát cho Bi¿t Th¿ cao c¿p dùng công ngh¿ IP ¿¿ phân gi¿i 2.0MP cho hình ¿nh ch¿t l¿¿ng FULL HD 1080P góc quan sát 100 ¿¿ H¿ th¿ng camera quan sát bi¿t th¿ bao g¿m: - 04 camera giám cho bi¿t th¿ HOME H¿NG NGO¿I Chu¿n HD 2.0Megapixel c¿c k¿ s¿c nét công ngh¿ HDTVI. h¿ng ngo¿i sáng rõ vào ban ¿êm ¿¿n 30m ch¿c n¿ng t¿ ¿¿ng ch¿ng ng¿¿c sáng. - 01 ¿¿u ghi hình k¿ thu¿t s¿ chu¿n nén H264 hình ¿nh Full HD c¿a HIKVISON H¿ tr¿ xem trên ¿i¿n tho¿i iphone, ipad c¿c t¿t. v¿i ¿¿ phân gi¿i HD. - 04 B¿ ngu¿n bi¿n ¿i¿n, có ¿n áp IC gi¿i nhi¿t t¿ng tu¿i th¿ cho camera -10 b¿ Jack khóa lõi ¿¿ng, ch¿ng nhi¿u v¿¿t tr¿i. - ¿ c¿ng l¿u tr¿ 1000GB (1TB)
Contact lapcameragiare
Private Message: