Forum: Reference Centre on Volunteering
Search  |  Recent Topics  |  Member Listing  |  Back to home page  |  Register |  Login 
Forum Index
Profile for :: healcentral
Avatar All about healcentral

Ranking:
Registration date:  21/01/2020 14:52:12
Number of messages posted:  No posted messages available
Created topics: No topic created
Website:  http://https://www.healcentral.org/moc-vi-khang/
Biography: Tô¿ng quan vê¿ T¿p chí s¿c kh¿e Heal Central (HEAL)</h2> T¿p chí s¿c kh¿e Heal Central (Health Education Assets Library) là th¿ vi¿n k¿ thu¿t s¿ c¿a Hi¿p h¿i các nhà giáo d¿c khoa h¿c y t¿ qu¿c t¿ (IAMSE) và là m¿t kho l¿u tr¿ k¿ thu¿t s¿ h¿u ích khác cho phép các nhà giáo d¿c y t¿ khám phá, t¿i xu¿ng và s¿ d¿ng l¿i h¿n 22.000 tài nguyên giáo d¿c y t¿, cung c¿p thông tin thu¿c, ki¿n th¿c b¿nh h¿c, thông tin b¿nh vi¿n và phòng khám, làm ¿¿p chu¿n khoa h¿c. IAMSE và các ¿¿ng giám ¿¿c c¿a Th¿ vi¿n Tài s¿n Giáo d¿c S¿c kh¿e (HEAL) ¿ã h¿p tác ¿¿ phát tri¿n HEAL ¿¿ tr¿ thành m¿t môi tr¿¿ng k¿ thu¿t s¿ t¿p trung vào ng¿¿i dùng ¿¿ cho phép các nhà giáo d¿c y t¿ chia s¿ và th¿o lu¿n v¿ các tài nguyên và ph¿¿ng pháp gi¿ng d¿y. ¿i¿u này ¿ang ¿¿¿c th¿c hi¿n thông qua vi¿c k¿t h¿p các ¿¿c ¿i¿m chính c¿a công ngh¿ Web 2.0, bao g¿m ¿ánh giá c¿a ng¿¿i dùng v¿ tài nguyên và g¿n th¿ ng¿¿i dùng (t¿ khóa có th¿ tìm ki¿m) c¿a tài nguyên. Website chính th¿c: https://www.healcentral.org/
Contact healcentral
Private Message: