Els Nostres Principis
Els Principis Fonamentals
 •  En la Conferència Diplomàtica de 1864 es va aprovar un marc jurídic que va establir les finalitats fonamentals de la Creu Roja: l'acció efectiva de socors als ferits, els vehicles i el personal sanitari que haurien de ser considerats i respectats com a neutrals i, per tant, protegits en els conflictes bèl¿lics. 

   

   

  El 1921, el Comitè Internacional de la Creu Roja va adoptar quatre principis: caritat, universalitat, independència i imparcialitat. El 1964, la Federació Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja va adoptar aquests principis, als quals va sumar-ne tres més. Tanmateix, va ser a Viena, l'any 1965, durant la XX Conferència Internacional de la Creu Roja, on es van definir i aprovar els principis fonamentals en vigor actualment: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat. 

   

   

  Aquests principis fonamentals es troben al Codi de Conducta i Ideari del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, i constitueixen les senyes d'identitat de la institució en tots els àmbits i nivells d'actuació.

   

  "Humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat" 


  Els Principis obliguen tota la institució en el seu conjunt i són un dels elements de cohesió fonamentals del Moviment. Ara bé, no podem oblidar que els membres de la institució, com a part visible, es troben obligats pels principis en un doble sentit: 

   Actuar en tot moment i lloc d'acord amb aquests principis. 

   Mantenir un compromís ideològic.

  El voluntari de Creu Roja ha de ser conegut i reconegut com a tal per l'activitat que desenvolupa (centrada en determinats col¿lectius i/o situacions) i per la seva forma d'actuar, que haurà de reflectir l'assimilació personal dels principis fonamentals. 

   

Humanitat
 • El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, nascut de la preocupació per prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits dels camps de batalla, s'esforça, tant en l¿àmbit internacional com nacional, a prevenir i alleujar el sofriment de les persones en totes les circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com a fer respectar les persones. Afavoreix la comprensió mútua, l'amistat, la cooperació i una pau duradora entre tots els pobles. 

   

  El principi d'humanitat és essencial en el Moviment, ja que estableix la finalitat prioritària de la institució: "Prevenir i alleujar el sofriment humà en totes les circumstàncies", i els objectius generals següents: 

   Protegir la vida i la salut.

   Fer respectar la persona humana.

   

  També especifica una determinada forma d'acció que ens permetrà assolir els dits objectius. Es tracta d¿afavorir els següents elements: 

   

   La comprensió mútua i l'amistat.

   La cooperació.

   Una pau duradora entre els pobles.

 • Aquest principi es fonamenta en el valor de la persona, dotada de dignitat i drets inviolables, i en la solidaritat amb tots els qui pateixen. És l'expressió del compromís del Moviment amb la defensa dels drets humans. El Moviment hi ha estat compromès des dels seus orígens, encara que no sempre explícitament. Destaquen particularment les accions en els àmbits següents: tortura, desaparicions forçades o involuntàries, discriminació racial i drets de la infància, camps en els quals es pot exercir una comesa mobilitzadora. Tot això sense deixar de tenir en compte molts altres drets de contingut econòmic, social i cultural, i els coneguts com a ¿drets de tercera generació¿ o ¿de solidaritat¿ (pau, desenvolupament i medi ambient); es realitzen, en definitiva, nombroses contribucions. 

   

   

  En la consecució d'aquests objectius, els voluntaris expressen la seva solidaritat mitjançant actituds de:

   Comprensió, cooperació, amistat, interès afectuós i altruista. 

   Respecte, que neix del reconeixement de la individualitat de l'altre, de les seves capacitats i possibilitats

   Relacions obertes, horitzontals, sense caure en xarxes afectives, que bloquegen. 

   

Imparcialitat
 • No fa cap distinció per nacionalitat, raça, religió, condició social o credo polític. Es dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb el patiment, posant remei a les seves necessitats i donant prioritat a les més urgents. 

   

   

  Suposa l'essència del pensament del Moviment. Del reconeixement de tots els éssers humans neix la no-discriminació per motius de raça, sexe, religió, condició social, credo polític o ideologia. Suposa no aplicar distincions de caràcter desfavorable pel simple fet de pertànyer a una categoria determinada. L'única "discriminació" respondrà a les necessitats: l'assistència serà proporcional a la intensitat del sofriment. Exigeix lluitar contra tot prejudici i actuar atenent només als fets, per tal de fer-ho sense preferències personals ni idees preconcebudes. 

   

   

  Aquest principi no només s'aplica en situacions extremes de conflictes bèl¿lics o confrontació entre grups, sinó que té ramificacions que ens afecten en la quotidianitat, en la forma de relacionar-nos amb aquells que "són diferents" o que no pensen com nosaltres. D'aquí la necessitat d'aprofundir en la tolerància, com a actitud que exigeix un exercici personal d'obertura de la ment i acceptació de l'altre, tal com és, sense detriment de les pròpies conviccions.

   

Neutralitat
 • Per tal de conservar la confiança de tots, el Moviment s'absté de prendre part en les hostilitats i, en tot temps, en les controvèrsies d'ordre polític, racial, religiós i ideològic. 

   

   

  Alhora que es respecten els drets civils, polítics i socials de tota persona, el Moviment s'absté en tot temps de prendre part en qualsevol tipus de controvèrsia d'ordre polític, racial, religiós o ideològic. 

   

  Neutralitat significa no entrar en controvèrsies per poder actuar en qualsevol moment i lloc. En aquest sentit, la neutralitat és una garantia d'acció. No hem de confondre mai ser neutral amb ser indiferent; la neutralitat suposa prendre partit pels més vulnerables. 

   

   

  Lògicament al voluntari de Creu Roja no se li demana que renunciï a la seva ideologia, ja que tothom té unes determinades idees, sinó que aquesta ideologia no es reflecteixi en l'acció que exerceix en nom de Creu Roja. 

   

   

  No hem de confondre mai neutralitat amb imparcialitat: 

   La persona neutral es nega a pronunciar-se, no pren partit.

   La persona imparcial actua segons unes normes establertes.

Independència
 • El moviment és independent. Malgrat ser auxiliars dels poders públics en les seves activitats humanitàries i estar sotmeses a les lleis que regeixen els seus països respectius, les Societats Nacionals han de conservar una autonomia que els permeti actuar sempre d'acord amb els principis del Moviment. 

   

   

  Aquest principi, aparentment, cau en una contradicció: d'una banda, estableix que el Moviment és independent, i de l¿altra, que és auxiliar dels poders públics. No obstant això, no hi ha cap contradicció. La independència suposa el següent: 

   

   Oposar-se a tota ingerència de tipus polític, ideològic o econòmic.

   No ser un instrument de la política governamental. 

   Independència davant l'opinió pública. 

   Llibertat d'acció.

   

  Però al mateix temps, és una institució auxiliar dels poders públics, ja que:

   Les Societats Nacionals són reconegudes pels estats. 

   La seva acció complementa la desenvolupada pels poders públics, cobrint aquelles àrees a les quals no poden arribar les diferents administracions, sempre amb l'autonomia necessària per complir els principis fonamentals i decidir les accions que realitza i les que no. 

   

 • Per fer realitat aquest principi en la quotidianitat, es requereix que els voluntaris de Creu Roja:

   respectin aquests principis per davant dels seus interessos particulars;

   

   aprofundeixin i s'entusiasmin amb el paper que, com a voluntaris de Creu Roja, estan cridats a exercir per al desenvolupament d'una societat que, sense ells, sense l'acció solidària i independent de Creu Roja, no tindria un element de vertebració necessari per al món actual. 

   

   

  La independència de la institució es garanteix a la pràctica amb un funcionament intern democràtic, estant oberta a tothom, amb fonts de finançament diverses i amb una gran diversitat d'accions. 

   

  Aquesta independència ens ajuda a ser més lliures a l¿hora d¿actuar per la dignitat, el benestar i la defensa dels subjectes més febles de la societat, i a comprendre el compromís i la responsabilitat que, a més, tenim envers la institució. 

   

Caràcter Voluntari
 • Els voluntaris, amb les seves accions, donen compliment als principis fonamentals.

   

  És un moviment de socors voluntari i de caràcter desinteressat. 
   

  Creu Roja és una associació de voluntaris, de manera que el voluntariat forma part de la mateixa essència de la institució. 

   

   

  El voluntariat té les següents característiques: 

   La relació del voluntariat amb l'activitat que desenvolupa a Creu Roja comporta:

  • Implicació personal: relació d'ajuda, comunicació, companyia, pau, etc.

  • Expressió dels principis fonamentals. 

   És un servei gratuït i desinteressat. 

   Es compromet lliurement a dedicar un cert temps a una activitat voluntària dins del camp d'actuació de Creu Roja. 

   Participació en la comunitat, per millorar les condicions de vida dels seus semblants. 

   

   La participació voluntària és cooperativa, és a dir, tracta d'aconseguir un major nivell d'humanització, a través de la cooperació entre els diferents actors i factors socials. 

   

   

Unitat
 • A cada país només pot existir una societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que ha de ser accessible a tothom i estendre la seva acció humanitària a la totalitat del territori. 

   

   

  Aquest principi suposa que ha d'existir una única Societat Nacional per país i, per tant, que aquesta societat ha d¿estendre la seva acció a tot el territori i estar oberta a tothom. 

   

   

  Garanteix que Creu Roja no es dilueixi en assemblees independents i garanteix la coherència institucional. 

   

   

  Actualitzar la consciència de la nostra pertinença a una sola i gran institució, estesa arreu del món i per tot el territori nacional, i mantenir l'essència de la seva identitat ha de ser per a tots els membres de Creu Roja motiu d'orgull, alhora que ha de servir d'estímul per al compliment de les normes i orientacions que dimanen dels seus documents i òrgans. 

   

   

Universalitat
 • El Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, en el si de la qual totes les societats tenen els mateixos drets i el deure d'ajudar-se mútuament, és universal. 

   

   

  El Moviment té vocació universal i aspira a estendre la seva acció a tot el món. Però al mateix temps, aquesta universalitat implica que totes les Societats Nacionals, des de la més gran i desenvolupada a la més petita, tenen els mateixos drets i deures en el si del Moviment i el deure de recolzar-se mútuament. 

   

   

  Les activitats voluntàries, malgrat ser concretes, referides a subjectes, tenen la possibilitat de ser ampliables a qualsevol persona que es trobi en una situació similar, cosa que permet dissenyar processos i establir estratègies universalitzables. 

   

   

Botón Clicable - Dónde Estamos


Botón Clicable - Nuestros Principios


Botón Clicable - Nuestra Historia


Botón Clicable - Movimiento Internacional


Botón Clicable - Estatutos - Reglamento


Botón Clicable - Misión y Plan de Acción


Botón Clicable - Nuestros Datos


Botón Clicable - Nuestras Cuentas


Botón Clicable - Calidad


Botón Clicable - Centro de Documentación


BC-RESPONSABILIDAD SOCIAL


Botón Clicable - Red