ELS NOSTROS COMPROMISOS

Les persones en el centre des de la proximitat i la resposta a les situacions de vulnerabilitat.

 

La VII Assemblea General marca l'horitzó del nostre compromís amb la societat, un treball continuat per alleujar l'impacte de la crisi en les persones més vulnerables, atenent les situacions de major dificultat per fer front a les necessitats bàsiques (aliments, subministres, habitatges, etc.) que es deriven de l'atur, de la precarietat laboral i les situacions de desprotecció social i sanitària.

 

Aleshores s'obri un espai de resposta i impuls de les nostres capacitats com a organització en la intervenció integral en relació a la pobresa infantil i familiar, centrant-se en les famílies en situació de major vulnerabilitat i atenent especialment les conseqüències de la pobresa i la privació en la infància (nutrició, rendiment escolar, etc.). Així com la prevenció de la transmissió intergeneracional de la pobresa, i la ocupabilitat a famílies amb baixa o nul·la intensitat d'ocupació en la llar.

 

Un compromís renovat que ens permetrà impulsar l'atenció a l'empitjorament dels determinats socials, fent feina per prevenir les seves conseqüències a la salut física i psicològica de les persones més vulnerables i l'impacte de la precarietat sostinguda en el temps. Un altre element crucial en les nostres línies d'intervenció serà el desenvolupament d'un nou Marc d'Atenció a les Persones (MAP), facilitant millores en l'acollida, el diagnòstic, el seguiment i l'avaluació, homogeneïtzant respostes i dotant a la intervenció de un caràcter integral.

 

És la nostra responsabilitat prendre una posició proactiva en els processos de suport a les persones en situació de vulnerabilitat social, de forma individualitzada, involucrant a les persones usuàries en un compromís compartit d'actuació en funció de les seves necessitats, perfil, nivell d'autonomia i interessos.

La intervenció es desenvoluparà des de l'entorn més proper, reforçant les accions de proximitat local, el que permetrà a la Creu Roja un major abast en la seva intervenció, major immediatesa en la resposta, detecció de necessitats que es poden cobrir des d'altres projectes i major visibilitat social.

 

Un nou període des de la fortalesa en els nostres Principis i Valors.

 

El nostre compromís amb la societat i la gestió s'ha d'afavorir des d'una estructura més flexible, que faciliti i afavoreixi la participació activa i rellevant de les persones que la conformen.

 

La Creu Roja serà una organització transparent amb tots els seus integrants i amb la societat. Hem d'esforçar-nos per simplificar els processos de gestió i qualitat per millorar els nostres sistemes d'avaluació de resultats, orientats en la millora continúa.

 

La capil·laritat i presència (Assemblees, Delegacions Locals, Comarcals i Insulars, punts d'activitat local o altres formes de presència de la Institució), seran el nostre punt de partida en el compromís des de l'escolta i la resposta.

 

Una resposta que és també de caràcter intern i que prioritza la consolidació de xarxes de feina i procediments de planificació i avaluació sistematitzada, homogènia i adaptada al àmbit territorial, amb l'objectiu de millorar l'eficiència en la gestió, orientant-la a la millora contínua de la nostra acció.