ELS NOSTRES PRINCIPIS FONAMENTALS

La Conferència Diplomàtica de 1864 va aprovar un marc jurídic que va establir les finalitats fonamentals de la Creu Roja: l'acció efectiva de socors als ferits, els vehicles i personal sanitari que haurien de ser considerats i respectats com a neutrals, i per tant, protegits en els conflictes bèl·lics.

 

El 1921, el Comité Internacional de la Creu Roja va adoptar quatre principis: Caritat, Universalitat, Independència i Imparcialitat. El 1964, la Federació Internacional de la Creu Roja i Mitja Lluna Roja va adoptar aquests principis que es van sumar els altres tres. Però va ser a Viena a l'any 65 en la XX Conferència Internacional de la Creu Roja quan es varen definir i  aprovar els principis fonamentals actualment en vigor: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat.
 

Els principis fonamentals són el Codi de Conducta i Ideari del Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Media Luna Roja, constitueixen els pilars identitaris de la institució en tots els àmbits i nivells d'actuació.
 

"Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat, Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat".

 

Els principis obliguen a tota la institució en el seu conjunt i és un dels elements de cohesió fonamentals del moviment. Ara bé, no podem oblidar que els membres de la Institució com a part visible de la mateixa estan sotmesos pels principis en un doble sentit.
 

 • Actuar en tot moment i lloc d'acord amb aquests principis.
 • Mantenir un compromís ideològic.

El voluntari de la Creu Roja deu ser conegut i reconegut, com a tal, per l'activitat que desenvolupa, (centrada en determinats col·lectius i/o situacions) i per la forma d'actuar haurà de reflectir l'assimilació personal dels Principis Fonamentals.


 
Humanitat
 • El moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, que fomenta la preocupació de prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits en els camps de batalla, s'esforça, sota el seu aspecte internacional i nacional, en prevenir i alleujar el sofriment dels homes en totes les circumstàncies. Tendeix a protegir la vida i la salut, així com fer respectar a la persona humana. Afavoreix la comprensió mútua i l'amistat. La cooperació i la pau duradora entre tots els pobles.

   

  El Principi de Humanitat és essencial en el moviment, ja que estableix el fi prioritari de la Institució: "Prevenir i alleujar el sofriment humà en totes les circumstàncies", els objectius generals són:

   

  • Protegir la vida i la salut.

  • Fer respectar a la persona humana.

   

  També especifica una determinada forma d'acció que ens permetrà aconseguir els objectius, afavorint:

   

  • La comprensió mútua i l'amistat.

  • La cooperació.

  • La pau duradora entre els pobles.

   

  Aquest principi es fonamenta en el valor de la persona, dotada de dignitat i drets inviolables i en la solidaritat amb tots aquells que sofreixen. És l'expressió del compromís del moviment amb la defensa dels drets humans. El moviment ha estat present en la defensa dels drets humans des dels seus orígens, encara que no sempre explícitament. Destaquen particularment les accions en els següents temes: tortura, desaparicions forçades o involuntàries, discriminació racial i drets de la infància, camps en els que pot exercir una comesa mobilitzadora. Això sense deixar de tenir en compte molts altres drets de contingut econòmic social i cultural, i en els coneguts com de la "tercera generació" o drets de solidaritat (pau, desenvolupament i medi ambient), es realitzen de fet nombroses contribucions.

   

   

  En la consecució d'aquests objectius, els voluntaris expressen la seva solidaritat mitjançant actituds de:

   

  • Comprensió, cooperació, amistat, interès afectuós i desinteressat.

  • Respecte que neix del reconeixement de la individualitat de l'altre, de les seves capacitats i possibilitats.

  • Relacions obertes, horitzontals, sense caure en xarxes afectives que bloquegen.

Imparcialitat
 • No fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític. Es dedica únicament a socórrer als individus en proporció amb els patiments, donant remei a les seves necessitats i prioritat a les més urgents.

   

   

  Suposa l'essència del pensament del Moviment. Del reconeixement de tots els éssers humans neix la no discriminació, per motius de raça, sexe, religió, condició social, credo polític o ideologia. Suposa la no aplicació de distincions de caràcter desfavorable pel sol fet de pertànyer a una categoria determinada. L'única "discriminació" estarà en base de les necessitats: la assistència serà proporcional a la intensitat del sofriment. Exigeix lluitar contra tot prejudici i actuar segons els fets per tal de fer-ho sense preferències personals ni idees preconcebudes.

   

   

  La vivència d'aquest principi no sol s'exercita en situacions extremes de conflictes bèl·lics o confrontacions de grups, sinó que té ramificacions que ens afecten en la quotidianitat, en la forma de relacionar-nos amb aquells que són "diferents" o que no pensen com nosaltres. D'aquí la necessitat d'aprofundir en la tolerància com a actitud que exigeix un exercici personal d'obertura de la ment i acceptació de l'altre, tal com és, sense detriment de les pròpies conviccions.

Neutralitat
 • Amb la finalitat de conservar la confiança de tots, el moviment s'absté de formar part en les hostilitats i en les controvèrsies de l'ordre polític, racial, religiós i ideològic.

   

  A la vegada que es respecten els drets civils, polítics i socials de tota persona, el moviment s'absté de prendre part en qualsevol tipus de controvèrsia d'ordre polític, racial, religiós o ideològic.

   

  Neutralitat significa no entrar en controvèrsies per poder actuar en qualsevol moment i lloc. En aquest sentit la neutralitat és una garantia d'acció. No hem de confondre mai ser neutral amb ser indiferent, la neutralitat suposa prendre partit pels més vulnerables.

   

  Lògicament al voluntari de la Creu Roja no se li demana que renunciï a la seva ideologia, ja que tothom té unes determinades idees, però que aquesta no es reflecteixi en l'acció que exerceix en nom de la Creu Roja.

   

  No hem de confondre mai neutralitat amb imparcialitat:

   

  • El neutral es nega a pronunciar-se, no pren partit.

  • L'imparcial actua segons unes normes establertes.

Independència
 • El moviment és independent. Auxiliars dels poders públics en les seves activitats humanitàries i sotmeses a les lleis que regeixen als països respectius, les Societats Nacionals deuen conservar una autonomia que els hi permeti actuar sempre d'acord amb els principis del Moviment.

   

  Aquest principi aparentment entra en una contradicció: per una banda estableix que el moviment és independent, per altre, que és auxiliar dels poders públics. Però no existeix tal contradicció. La independència suposa:

   

  • Oposar-se a tota ingerència d'ordre polític, ideològic o econòmic.

  • No ser un instrument de la política governamental.

  • Independència davant l'opinió pública.

  • Llibertat d'acció.

   

  Però al mateix temps és una institució auxiliar dels poders públics, ja que:

   

  • Les Societats Nacionals són reconegudes pels Estats.

  • La seva acció complementa la desenvolupada pels poders públics cobrint aquelles àrees on no poden arribar les diferents administracions, sempre amb l'autonomia necessària per complir-los.

  • Els seus Principis Fonamentals els permet decidir les accions que realitza i les que no.

    

   Per fer realitat aquest principi es requereix que els voluntaris de la Creu Roja:

   

  • Respectin aquests principis per damunt dels seus interessos particulars.

  • Aprofundeixin i s'entusiasmin amb el paper que, com voluntaris de la Creu Roja, han d'exercir en el desenvolupament d'una societat que, sense ells, sense l'acció solidària i independent de la Creu Roja, no tindria un element de vertebració necessària per al món actual.

   

  La independència de la institució es garantida en la pràctica com un funcionament intern democràtic, oberta a tots, amb fonts de finançament plurals i amb una gran diversitat d'accions.

   

  Aquesta independència ens ajuda a ser més lliures per actuar per la dignitat, benestar i defensa dels subjectes més dèbils de la societat, i a comprendre el compromís i responsabilitat que, a més a més, tenim amb la institució.

Caràcter Voluntari
 • Els voluntaris amb la seva acció donen compliment als Principis Fonamentals.
   

  És un moviment de socors voluntari i de caràcter desinteressat.

   

  La Creu Roja és una associació de voluntaris, i aquest forma part de la pròpia essència de la Institució.

   

  El voluntariat té les següents característiques:

   

  • La relació del voluntari amb l'activitat que desenvolupa en la Creu Roja comporta la seva implicació personal (relació d'ajuda, comunicació, companyia, pau, etc).

   

  Expressió dels principis fonamentals:

   

  • Servei gratuït i desinteressat.

  • Compromís lliure a dedicar "un temps" a una activitat voluntària dins del camp d'actuació de la Creu Roja.

  • Participació en la comunitat per millorar les condicions de vida dels seus semblants.

  • La participació voluntària es cooperativa, és a dir, tracta d'aconseguir un major nivell d'humanització, mitjançant la cooperació entre els diferents actors i factors socials.

Unitat
 • A cada país només pot existir una societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que deu ser accessible a tots i estendre la seva acció humanitària a la totalitat del territori.

   

  Aquest principi suposa que deu existir una única Societat Nacional per país, i per tant, estendre la seva acció a tot el territori i estar oberta a tots.

   

  Garanteix que la Creu Roja no es dilueixi en Assemblees independents i garanteix la coherència institucional.

   

  Actualitzar la consciència de la nostra permanència a una sola i gran institució, estesa per  tot el món i per tot el territori nacional, i mantenir l'essència de la seva identitat ha de ser per tots el membres de la Creu Roja un motiu d'orgull, a la vegada que d'estímul per al compliment de les normes i orientacions que originen els seus documents i òrgans.

Universalitat
 • El moviment internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, en el que totes les societats tenen els mateixos drets i el deure d'ajudar-se mútuament, és universal.

   

  El moviment te vocació universal i aspira a estendre la seva acció a tot el món. Però al mateix temps aquesta universalitat implica que totes les Societats Nacionals, des de la més gran i desenvolupada a la més petita, tenen els mateixos drets i deures en el si del moviment i el deure de donar-se suport mútuament.

   

  Les activitats voluntàries a la vegada que són concretes, referides a subjectes personalitzats, tenen la possibilitat de ser ampliables a qualsevol persona que es trobi en situació similar, el que permet dissenyar processos i establir estratègies universals.