Curso de MONITOR DE TIEMPO LIBRE - 474126
1. DESCRIPCIÓN
Achegar ao alumnado unha primeira visión do seu papel coma axentes dinamizadores de procesos grupais no eido da animación sociocultural. Capacitar ós/ás responsables de accións socioeducativas e coordinadores/as de actividades de grupos infantís, xuvenís e de persoas de idade en técnicas básicas de organización, deseño, xestión e execución de distintas actividades de lecer e tempo libre.
LOCALIDAD (PROVINCIA):
OURENSE
FECHAS:
26/10/2018 al 23/12/2018
2. DATOS GENERALES
CENTRO QUE CONVOCA:
Oficina Provincial Ourense - Orense
ÁREA:
FORMACIÓN CRUZ ROJA JUVENTUD
DURACIÓN DE HORAS
TEÓRICAS: 200 PRÁCTICAS: 150 EMPRESA:
MODALIDAD:
PRESENCIAL PLAZAS: 17
HORARIO DEL CURSO:
Horario de 16 a 20 horas son: 26/10; 9,16, 23, 30/11; 14, 21/12. Horario 10 a 14 h y de 16 a 20 h: 27, 28/10; 1,2,3,4,10,11,17,18,24,25/11; 1,2,6,7,8,9,15,16,22,23/12
FECHA LÍMITE DE MATRICULACIÓN:
25/10/2018
DESTINATARIOS:
Poboación en xeral
PRECIO
INTERNO: 261 EXTERNO: 290
3. CONTACTO
RESPONSABLE DEL CURSO:
JOSE ANTONIO FONTELO LOPEZ
EMAIL DE CONTACTO:
fontelo@cruzroja.es
CENTRO DE CRUZ ROJA:
Oficina Provincial Ourense - Orense
TELÉFONO:
988222484 988222484
DOMICILIO:
CALLE RUA DIAZ DE LA BANDA
CP - LOCALIDAD:
32004 OURENSE
4. LUGAR DE IMPARTICIÓN
Asamblea Local Ourense
CALLE RUA DIAZ DE LA BANDA
32004 OURENSE
Teléfono: 988222484
Correo: ourense@cruzroja.es
5. OBJETIVOS
Contribuír ó fortalecemento da rede asociativa local. Coñecer os aspectos mais relevantes dos diferentes estadios vitais e tomar por base as características inherentes e xerais de cada grupo de idade como punto de partida na implementación de actividades contextualizadas. Potencia-lo traballo en equipo véndoo como escenario máis óptimo para o intercambio de experiencias e coñecementos. Practicar con distintas técnicas de animación orientadas á dinamización de grupos Traballar a educación en valores como un elemento transversal na posta en marcha de actividades de lecer e tempo libre. Potencia-la figura do/a monitor/a de tempo libre coma axente dinamizador de procesos de intervención no eido da animación sociocultural
6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Durante toda a fase teórico-práctica farase unha avaliación continua do alumnado. Os criterios para aprobar esta fase son: - Asistencia a un 80% do curso. - Informe positivo do profesorado avaliando a participación nas actividades do curso - Superación da Avaliación continua do curso, no caso de non ser superada poderá haber un exame de repesca para o alumnado que quede pendente. Na fase práctica os requisitos serán: - Completar as 150 horas de prácticas satisfactoriamente - Informe apto por parte do titor/a de prácticas - Elaboración, e aprobación do proxecto e memoria de prácticas.
7. TEMARIO
Área de psicosociología 1. Psicoloxía 2. O grupo. Tipoloxía e organización. Dinámica de grupos 3. Socioloxía Área de educación e tempo libre: metodoloxía educativa 1. A educación no tempo libre 2. Conceptos fundamentais da pedagoxía 3. Necesidades educativas especiais no tempo libre. Inadaptación e marxinación. 4. Bases do proxecto formativo. Principios educativos 5. Educación en valores 6. Metodoloxía e programación. Fases na elaboración do programa 7. O xogo como instrumento didáctico na educación no tempo libre 8. O/a educador/a de tempo libre: aspectos psicolóxicos, sociolóxicos e pedagóxicos 9. A colaboración na escola Área de animación: as técnicas 1. A animación: concepto e uso da animación no tempo libre 2. O xogo. Tipoloxía de xogos 3. Veladas e lumes de acampada 4. Introducción ás técnicas de expresión e comunicaicón Área de educación ambiental e natureza 1. Introdución á educación ambiental 2. Técnicas de campismo e excursionismo Área de educación para a saúde 1. A hixiene e a sanidade nas actividades de tempo libre 2. Aspectos sanitiarios nas actividades de empo libre 3. Prevención das drogodependencias 4. Socorrismo e primeiros auxilios 5. Alimentación e nutrición 6. Sexualidade 7. Seguridade e hixiene Área de organización e recursos 1. Lexislacción 2. Recursos e axudas 3. Redes de información xuvenil
8. REQUISITOS DE ACCESO AL CURSO
Os requisitos para acceder á formación, e establecidos pola Xunta de Galicia no Decreto 50/2000 son: ser maior de 18 anos e estar en posesión do graduado escolar, (ESO) ou ser técnico/a auxiliar en FP.
9. CONDICIONES DE MATRICULACIÓN
O prazo de inscripción finaliza as 12:00 a.m. do dia 20/04/2017 A matriculación irá por orde de inscripción ate agotar o límite de plazas. NORMAS DE ASISTENCIA -A asistencia a clase é obrigatoria. As persoas que falten o curso perderan os dereitos a realización da Avaliación Contínua e por consiguiente a expedición do título correspondente, e non se devolverá o importe das tasas de matrícula. -Non caso de renunciar o curso unha vez matriculado/a, so se devolverá a matrícula do mesmo a aquelas persoas que o soliciten antes de cinco días do comenzo do curso. Para realizar cualquera suxerencia ou reclamación, deben dirixirse o centro de formación de Cruz Vermella Española en Ourense a través do correo electrónico, fontelo@cruzroja.es ou ben no teléfono 988 222484. Socios/as e Voluntariado, cunha antigüidade mínima de 6 meses, poderán beneficiarse dun 10% de desconto. En tódolos casos deberá efectuarse a comprobación, cunha antelación de 5 días o comenzo do curso. As personas que acrediten a condición de parados ou de estudiantes, podrán acollerse a unha bonificación do 10% de desconto. Posibilidade de pago en dous prazos.
Curso de MONITOR DE TIEMPO LIBRE - 474126
Volver Imprimir Enviar por correo Matrícula