Imagen Juventud
PERSONES GRANS

La Creu Roja incrementa els esforços dirigits a les persones grans, dependents i/o amb discapacitat per tal de reduir el risc d'aïllament social i facilitar la permanència en l'entorn habitual, prestant especial atenció també als seus familiars i cuidadors. 

Ajuda a domicili bàsica (repartiment de menjar)

Està destinat a atendre les necessitats bàsiques de les persones grans i persones amb discapacitat que planteja el seu entorn domèstic, mitjançant el repartiment a domicili de menús elaborats.

Ajuda a domicili complementària

Aquest projecte pretén alleujar l'aïllament que sofreixen moltes persones grans i gent amb discapacitat. Les actuacions dels voluntaris i les voluntàries inclouen la realització de gestions, compres i petites reparacions domèstiques quan els usuaris no poden realitzar-les per si mateixos, així com la companyia en el domicili, el foment d'aficions personals, els acompanyaments en sortides i la realització d'activitats d'oci. 

Ajudes tècniques

El préstec d'ajudes tècniques (crosses, cadires de rodes, llits articulats...) és un servei dirigit a incrementar el grau d'autonomia dels usuaris i el suport als cuidadors. Amb aquest objectiu assessoram als usuaris i els seus familiars en la cura i el manteniment del material prestat.

Transport adaptat

Permet a les persones amb problemes de mobilitat desplaçar-se fora del domicili per realitzar activitats quotidianes o gestions ocasionals, traslladant-los a centres de rehabilitació i centres de dia. També es faciliten desplaçaments esporàdics per visitar al metge, activitats d'oci, etc.

Envelliment saludable

Aquest projecte contribueix a mostrar a la gent gran com a part integrant d'una societat que avança cap al progrés i en la qual caben ciutadans de totes les edats. Així els majors se senten més útils, s'eviten situacions d'aïllament i per altra banda la resta de la població es beneficia de les aportacions que, des de l'experiència i els coneixements adquirits durant tota la vida, ens brinden els nostres grans. Un concepte lligat al d'envelliment saludable és el d'envelliment actiu, que té a veure amb la participació de les persones grans en la vida econòmica, cultural i social de la seva comunitat. En aquesta línia es fomenten el desenvolupament d'activitats d'estimulació cognitiva i educació per la salut, activitats físiques, ciber-aules, etc.

Centres d'estàncies diürnes

Centres amb la finalitat principal d'afavorir el manteniment de les persones grans afectades per diversos graus de deteriorament físic i/o psíquic, en el seu mitjà habitual de convivència, facilitant l'atenció geriàtrica i rehabilitadora a càrrec de personal especialitzat i estada en regim de mitja pensió, així com a cures personals.

Suport a cuidadors no professionals

Oferim als cuidadors i familiars amb persones dependents a càrrec seu un suport especialitzat dirigit a reduir l'impacte que la dependència genera sobre la família i a optimitzar l'ajuda i les cures que proporcionen al malalt. El projecte proporciona un temps de descans al cuidador i li ofereix la informació i el suport psico-emocional que precisi, tant a escala individual com familiar o interfamiliar. Les actuacions abasten la substitució de familiars, grups de suport, formacions, etc. Web cuidadors

Atenció a malalts hospitalitzats

Desenvolupam accions que milloren la qualitat de vida de les persones ingressades, incidint en les relacions personals.